Algemene voorwaarden ABR Kantoorinrichting B.V.


De besloten vennootschap ABR Kantoorinrichting B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
77829840 en is gevestigd aan de Laan van Waalhaven 63, 2497 GN te ‘sGravenhage

Artikel 1 Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden
onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. ABR Kantoorinrichting B.V.: De aanbieder en verkoper van Producten aan Koper, alsmede de aannemer die
Werkzaamheden verricht ten behoeve van Koper.

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

6. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

7. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper
gekocht zijn van ABR Kantoorinrichting B.V. alsmede de overeenkomst waarbij ABR Kantoorinrichting zich jegens Koper
verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de
Koper te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

8 Producten: De Producten die door ABR Kantoorinrichting B.V. worden aangeboden via de webshop op de website
www.
abrkantoorinrichting.nl.
9. Werkzaamheden: de werkzaamheden die ABR Kantoorinrichting B.V. aanbiedt zijn alle werkzaamheden om buiten
dienstbetrekking met als doel een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren (installatie/montage van
Producten), en/of het verrichten van onderhoud tegen een door de Koper te betalen prijs in geld.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van ABR Kantoorinrichting B.V. en iedere
Overeenkomst tussen ABR Kantoorinrichting B.V. en een Koper en op elk Product dat door ABR Kantoorinrichting B.V.
wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ABR Kantoorinrichting B.V. aan Koper aangeven op welke wijze Koper de
algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van ABR Kantoorinrichting B.V. zijn gepubliceerd, zodat
Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met ABR
Kantoorinrichting B.V. is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.
Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden
vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde
bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen
beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een
verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door ABR Kantoorinrichting B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod
vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door ABR Kantoorinrichting B.V. gedane Aanbod is vrijblijvend. ABR Kantoorinrichting B.V. is slechts aan het Aanbod
gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het
verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft ABR Kantoorinrichting B.V. het recht een Overeenkomst met
een potentiële Koper om een voor ABR Kantoorinrichting B.V. gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of Werkzaamheden met bijbehorende
prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te
maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen ABR Kantoorinrichting B.V. niet binden. Eventuele
afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen,
voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere
omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen
geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare
afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.ABR Kantoorinrichting B.V. kan
niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van ABR Kantoorinrichting B.V. zijn indicatief en geven de Koper bij
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ABR Kantoorinrichting B.V. niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn
slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het opisopprincipe.

7. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Koper verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te
zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft ABR Kantoorinrichting B.V. het recht om de in het Aanbod
vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Koper is verplicht de gewijzigde omstandigheden te
accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van ABR Kantoorinrichting B.V. heeft aanvaard
door het betreffende Product te betalen.

2. Een Aanbod kan door ABR Kantoorinrichting B.V. gedaan worden via de website.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met ABR Kantoorinrichting B.V., zal ABR
Kantoorinrichting B.V. de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per email bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is ABR Kantoorinrichting B.V. daaraan niet
gebonden.

5. ABR Kantoorinrichting B.V. is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft
moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze
vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper.

7. Koper is niet bevoegd de installatie gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van
de Overeenkomst en Koper de Overeenkomst opzegt, is Koper de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd.

8. Indien een reeds geplande afspraak door Koper wordt geannuleerd vanaf 48 uur tot de aanvangsdatum, is ABR
Kantoorinrichting B.V. gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds
gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Koper.

9. Koper is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart ABR Kantoorinrichting B.V.
voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

 

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
1. ABR Kantoorinrichting B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft ABR Kantoorinrichting B.V. het recht
bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ABR Kantoorinrichting B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst,
tijdig aan ABR Kantoorinrichting B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan ABR Kantoorinrichting B.V. zijn verstrekt, heeft ABR Kantoorinrichting B.V. het recht de uitvoering
van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is ABR Kantoorinrichting B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van
Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen
meerwerk opleveren voor ABR Kantoorinrichting B.V., is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende of
bijkomende kosten te vergoeden.

5. ABR Kantoorinrichting B.V. kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van
Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. ABR Kantoorinrichting B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat ABR
Kantoorinrichting B.V. is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor ABR Kantoorinrichting B.V. bekend was.

7. Koper vrijwaart ABR Kantoorinrichting B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van
de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6 Productlevering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of
niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is
ontvangen door ABR Kantoorinrichting B.V. of er door andere omstandigheden buiten de macht van ABR Kantoorinrichting
B.V. enige vertraging ontstaat, heeft ABR Kantoorinrichting B.V. recht op een redelijke verlenging van de
(op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient ABR
Kantoorinrichting B.V. schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking
worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor
de levering, is ABR Kantoorinrichting B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door ABR Kantoorinrichting B.V. of een externe vervoerder is ABR Kantoorinrichting
B.V. gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de bestelling van Koper een waarde vertegenwoordigd van 500, euro of
meer (ex btw), worden er geen kosten voor de bezorging gerekend.

5. Indien ABR Kantoorinrichting B.V. gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt
de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan ABR Kantoorinrichting B.V. ter beschikking
heeft gesteld.

6. Indien ABR Kantoorinrichting B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten
Nederland gelden langere leveringstermijnen.

7. ABR Kantoorinrichting B.V. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken
of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. ABR Kantoorinrichting B.V. is gerechtigd het aldus geleverde
afzonderlijk te factureren.
8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. ABR
Kantoorinrichting B.V. behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor nietbetaling
bestaat.

 

Artikel 7 Verpakking en transport
1. ABR Kantoorinrichting B.V. verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige
wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking
en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de
verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 8 Onderzoek, reclamaties
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 3 (kalender)dagen na
ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en
kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het
normale (handels) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan ABR Kantoorinrichting B.V. te worden
gemeld op info@ABR Kantoorinrichting B.V.. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 3 (kalender)dagen na de
ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door
onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als
Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming
van ABR Kantoorinrichting B.V. op de wijze zoals door ABR Kantoorinrichting B.V. aangegeven.

4. ABR Kantoorinrichting B.V. is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde
Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

5. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst
van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

6. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om
openstaande facturen te verrekenen.

7. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan ABR
Kantoorinrichting B.V. te wijten is, zal ABR Kantoorinrichting B.V. na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende
Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend.
Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden
op ABR Kantoorinrichting B.V..

8. Indien Koper uitdrukkelijk tweedehandse Producten koopt, is Koper bekend met de eventuele zichtbare gebreken en
wordt er geen garantie op het Product geboden. Indien Koper een Consument betreft, heeft zij recht op vervanging van het
Product indien wordt vermoed dat het Product bij levering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, indien de
afwijking van het betreffende Product zich binnen een termijn van 6 maanden na levering openbaart, tenzij de aard van het
Product of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Voorgenoemde doet geen afbreuk aan het feit dat ABR
Kantoorinrichting B.V. niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door
de Koper.

 

Artikel 9 Installatie werkzaamheden
1. ABR Kantoorinrichting B.V. zal zich inspannen om de installatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren
zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een
inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen
geval staat ABR Kantoorinrichting B.V. ervoor in dat de uitgevoerde werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken
geschikt zijn voor het door Koper beoogde doel.

2. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Koper gedaan te
zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Koper ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten
gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor
rekening en risico van Koper.

3. ABR Kantoorinrichting B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te
schakelen.

4. De omvang van de uitvoering van de werkzaamheden strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is
overeengekomen, en/of is opgenomen in de melding van een storing. ABR Kantoorinrichting B.V. zal Koper informeren over
alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.

5. Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens
verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, modellen, aansluitingen en meer tijdig en op de door ABR Kantoorinrichting B.V.
gewenste wijze aan ABR Kantoorinrichting B.V. ter beschikking worden gesteld;

ABR Kantoorinrichting B.V. op de overeengekomen datum(s) en tijden toegang krijgt tot de locatie, welke locatie
voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij
gebreke hiervan is ABR Kantoorinrichting B.V. gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet
voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.

De door Koper ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, dat ABR
Kantoorinrichting B.V. geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q.
werkzaamheden;

ABR Kantoorinrichting B.V. tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van
materialen en/of hulpmiddelen;

De locatie in zodanige staat is dat ABR Kantoorinrichting B.V. ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten
en/of voortzetten;

ABR Kantoorinrichting B.V. op de locatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit. Koper dient de
kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van stroomuitval komen eveneens voor rekening van de
Koper;

De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;

De locatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines,
materialen en meer van ABR Kantoorinrichting B.V. opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van
deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van
Koper;

Op de locatie dienen de door ABR Kantoorinrichting B.V. in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig
te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan ABR Kantoorinrichting B.V. gerekend worden.

6. Indien Koper niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is ABR Kantoorinrichting B.V. gerechtigd de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De
kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige
gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Koper.

7. Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt en ABR Kantoorinrichting B.V. nalaat van Koper nakoming te verlangen, tast
dit het recht van ABR Kantoorinrichting B.V. om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Artikel 10 Meer en minderwerk en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de installatie blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of
(op verzoek van Koper) nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Koper te komen, is Koper
verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief, en aanvullende
materiaalkosten. ABR Kantoorinrichting B.V. is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Koper verlangen dat
daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal ABR Kantoorinrichting B.V. Koper informeren over
de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren
van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te
zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Koper verschafte onjuiste gegevens welke voor
de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij ABR Kantoorinrichting B.V. de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van
de prijs had behoren te ontdekken), is ABR Kantoorinrichting B.V. gerechtigd om deze kosten, na overleg met Koper, in
rekening te brengen bij Koper. Indien Koper, of een daartoe bevoegde medewerker van Koper, niet aanwezig is op de
locatie, is ABR Kantoorinrichting B.V. gerechtigd om of haar werkzaamheden op te schorten, of de naar haar professionele
mening noodzakelijke werkzaamheden te verrichten, welke kosten voor rekening en risico van Koper komen.

4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden is ABR Kantoorinrichting B.V. gerechtigd om
hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden.

5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet en regelgeving dienen door
Koper vergoed te worden.

 

Artikel 11 Reparaties en onderhoud
1. Indien schriftelijk overeengekomen in een onderhoudsovereenkomst, zal ABR Kantoorinrichting B.V. onderhoud en/of
reparatie verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is
overeengekomen. ABR Kantoorinrichting B.V. zal Koper informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn
op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.

2. Koper is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere mankementen schriftelijk te melden aan ABR
Kantoorinrichting B.V., waarna ABR Kantoorinrichting B.V. Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo
spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is ABR
Kantoorinrichting B.V. gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Koper een
structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

3. Koper is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan ABR Kantoorinrichting B.V..

 

Artikel 12 Oplevering werkzaamheden
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of
niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is
ontvangen door ABR Kantoorinrichting B.V. of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper
komen, heeft ABR Kantoorinrichting B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle
overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en
risico van Koper en kunnen door ABR Kantoorinrichting B.V. bij Koper in rekening worden gebracht.

3. ABR Kantoorinrichting B.V. spant zich in om de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor
zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

4. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van
de erkende nationale feestdagen en weekenden.

5. Koper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door ABR
Kantoorinrichting B.V. gemaakte en/of (op)geleverde zaken.

6. Indien ABR Kantoorinrichting B.V. te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Koper het
werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt
of laat bewerken wordt Koper geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de
onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de
ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

7. Na oplevering is het werk voor risico van de Koper. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of
achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan ABR Kantoorinrichting B.V. kan worden toegerekend.

8. ABR Kantoorinrichting B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken die de Koper op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs
had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van ABR Kantoorinrichting B.V..

9. ABR Kantoorinrichting B.V. is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij
iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

 

Artikel 13 Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten of Werkzaamheden niet
verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in de btwtarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende
kostenfactoren zoals: de in en uitvoerrechten, vracht en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop
ABR Kantoorinrichting B.V. geen invloed heeft, kan ABR Kantoorinrichting B.V. deze Producten met variabele prijzen
aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

5. Wanneer ABR Kantoorinrichting B.V. op locatie van Koper de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende
kosten (reis, voorrij, parkeer en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op
basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Koper uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag
gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden,
dient Koper hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.

6. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de
Overeenkomst bijgesteld worden tenzij ABR Kantoorinrichting B.V. Koper zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de
waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Koper in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te
beperken of vereenvoudigen. ABR Kantoorinrichting B.V. werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking
of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.

7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor ABR
Kantoorinrichting B.V. (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet en regelgeving, prijswijzigingen
bij de door ABR Kantoorinrichting B.V. ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de
benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in en uitvoerrechten (in zowel binnen als
buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is ABR Kantoorinrichting
B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Koper in rekening te
brengen.

8. Koper is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens ABR
Kantoorinrichting B.V. begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Koper verplicht om de kosten ten
behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.

9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de
urenregistratie van ABR Kantoorinrichting B.V. bindend, tenzij Koper anders kan aantonen met daartoe overtuigend
tegenbewijs.

10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van
verhoogd risico (naar het oordeel van ABR Kantoorinrichting B.V.), dient Koper hiervoor een meerprijs te vergoeden.

 

Artikel 14 Betaling en incassobeleid
1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen.

3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van ABR
Kantoorinrichting B.V.. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van ABR Kantoorinrichting B.V. een
andere betalingstermijn overeenkomen.

4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is ABR Kantoorinrichting B.V. gerechtigd om
de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van ABR
Kantoorinrichting B.V. op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

6. ABR Kantoorinrichting B.V. heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en
de lopende rente. ABR Kantoorinrichting B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. ABR Kantoorinrichting B.V. kan volledige aflossing van
de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden
voldaan.

7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft
voldaan aan haar verplichting, is Koper in verzuim.

8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal ABR Kantoorinrichting B.V. zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken
op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de
buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

9. Indien ABR Kantoorinrichting B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen
deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van
Koper.

 

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door ABR Kantoorinrichting B.V. geleverde zaken, blijven eigendom van ABR Kantoorinrichting B.V. totdat de Koper
alle navolgende verplichtingen uit alle met ABR Kantoorinrichting B.V. gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te
bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen
of doen gelden, is Koper verplicht ABR Kantoorinrichting B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de
hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat ABR Kantoorinrichting B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan ABR Kantoorinrichting B.V. of door
deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ABR Kantoorinrichting B.V. zich
bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. ABR Kantoorinrichting B.V. heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien
Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte
van ABR Kantoorinrichting B.V.. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal ABR Kantoorinrichting B.V. zich
inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor
rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan ABR Kantoorinrichting B.V. worden vergoed door Koper.

 

Artikel 16 Garantie
1. ABR Kantoorinrichting B.V. staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van
de overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit
gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Productgaranties strekken nooit verder dan hetgeen door
de fabrikant wordt verstrekt of dan hetgeen expliciet is overeengekomen. Ingeval van strijdigheid prevaleert de garantie
zoals deze door de fabrikant wordt verstrekt.

3. ABR Kantoorinrichting B.V. voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij
enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover
de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat ABR Kantoorinrichting B.V. in voor een
deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

4. Koper kan slechts een beroep doen op de door ABR Kantoorinrichting B.V. gegeven garantie indien Koper volledig
voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

5. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is ABR Kantoorinrichting B.V. gehouden om een
kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende
schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.

6. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken of de garantieverplichting vervalt.

 

Artikel 17 Opschorting en ontbinding
1. ABR Kantoorinrichting B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te
ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is ABR Kantoorinrichting B.V. bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog
niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan
de verplichtingen die voor hem uit enige met ABR Kantoorinrichting B.V. gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is ABR Kantoorinrichting B.V. bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen)
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk
of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid
niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ABR Kantoorinrichting B.V. op Koper onmiddellijk
opeisbaar. Wanneer ABR Kantoorinrichting B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken
uit de wet en Overeenkomst.

5. ABR Kantoorinrichting B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 18 Beperking aansprakelijkheid ten aanzien van productverkoop
1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door ABR Kantoorinrichting B.V. leidt tot aansprakelijkheid van ABR
Kantoorinrichting B.V. jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst
door ABR Kantoorinrichting B.V. in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De
aansprakelijkheid van ABR Kantoorinrichting B.V. is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de
verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.

2. ABR Kantoorinrichting B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste
besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.

3. ABR Kantoorinrichting B.V. is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik
van het Product.

4. ABR Kantoorinrichting B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten
naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. ABR Kantoorinrichting B.V. is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de
website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
6. ABR Kantoorinrichting B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens
ABR Kantoorinrichting B.V. verzonden email, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van ABR Kantoorinrichting B.V. vervallen indien deze niet
schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij ABR Kantoorinrichting B.V. binnen een jaar nadat Koper bekend was of
redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in
ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 19 beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van installatiewerkzaamheden
1. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor ABR Kantoorinrichting B.V. aansprakelijk is (gebleken), dient
ABR Kantoorinrichting B.V. in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te
nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van
herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Koper bij herstel in plaats van schadevergoeding. ABR
Kantoorinrichting B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, hieronder tevens verstaan
bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie

2. In geval van maatvoering is ABR Kantoorinrichting B.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het
bestellen van verkeerde materialen en/of fouten in materialen, het doen van (in)metingen.

3. Indien de (gevolgen van een) ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van
zaken afkomstig van Koper, komen de gevolgen voor rekening van Koper, tenzij ABR Kantoorinrichting B.V. zijn
waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid
te kort is geschoten. Ook is ABR Kantoorinrichting B.V. niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een
gedeelte of het gehele werk door Koper.

4. Koper is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in haar opdracht door derden uitgevoerde
werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Koper voorgeschreven
materialen en/of uitvoering van een van Koper afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Koper.

5. Koper is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van en/of schade aan de zaken, gereedschappen, , materialen en
meer die ABR Kantoorinrichting B.V. in het kader van de uitvoering van de overeenkomt tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden bij Koper gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door
onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.

6. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de locatie of het werk verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of
er komen uit het werk verontreinigde materialen, is Koper aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk
voortvloeiende gevolgen.

7. ABR Kantoorinrichting B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten
naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

8. ABR Kantoorinrichting B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens
ABR Kantoorinrichting B.V. verzonden email, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

9. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van ABR Kantoorinrichting B.V. vervallen indien deze niet
schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij ABR Kantoorinrichting B.V. binnen een jaar nadat Koper bekend was of
redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van ABR
Kantoorinrichting B.V. vervalt na een jaar na het eindigen van de overeenkomst tussen partijen.

10. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van ABR Kantoorinrichting B.V. vervallen indien deze niet
schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij ABR Kantoorinrichting B.V. binnen een jaar nadat Koper bekend was of
redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in
ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 20 Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie,
documenten en/of bescheiden die zij aan ABR Kantoorinrichting B.V. verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als
deze gegevens afkomstig zijn van derden is Koper hiervoor verantwoordelijk. Indien ABR Kantoorinrichting B.V. op de
hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of
gebreken in de door Koper verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is ABR
Kantoorinrichting B.V. verplicht om Koper hiervoor te waarschuwen.

2. Koper vrijwaart ABR Kantoorinrichting B.V. van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de
verplichtingen uit het vorige lid.

3. Koper vrijwaart ABR Kantoorinrichting B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele
eigendomsrechten op de door Koper verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst
gebruikt kunnen worden.

4. Koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Koper vrijwaart ABR
Kantoorinrichting B.V. voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.

5. Indien Koper elektronische bestanden, software of informatiedragers aan ABR Kantoorinrichting B.V. verstrekt,
garandeert Koper dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Koper vrijwaart ABR Kantoorinrichting B.V. tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en
andere overheidsmaatregelen.

 

Artikel 21 Overmacht
1. ABR Kantoorinrichting B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen
op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting,
indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens
de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van ABR Kantoorinrichting B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van
verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan ABR Kantoorinrichting B.V. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii)
gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v)
elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door:
cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene
vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van ABR Kantoorinrichting B.V. buiten haar invloedssfeer
vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. ABR Kantoorinrichting B.V. heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat ABR Kantoorinrichting B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zo ver ABR Kantoorinrichting B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar
verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na
te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ABR Kantoorinrichting B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een
afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 22 Risicoovergang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de verkoopovereenkomst zijn, gaat over op
Koper op het moment waarop de zaken het magazijn van ABR Kantoorinrichting B.V. verlaten.

2. Ten aanzien van installatie/montage van de Producten geldt dat het bovengenoemde risico overgaat op het moment
waarop het werk c.q. de Producten in de macht van Koper zijn gebracht na de installatie door ABR Kantoorinrichting B.V..

 

Artikel 23 Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van ABR Kantoorinrichting B.V. berusten uitsluitend bij ABR
Kantoorinrichting B.V. en worden niet overgedragen aan Koper.

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van ABR
Kantoorinrichting B.V. en/of de betreffende fabrikant en/of (toe)leverancier rusten te openbaren en/of te
vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van ABR Kantoorinrichting B.V.. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door ABR Kantoorinrichting
B.V. geleverde zaken, dient ABR Kantoorinrichting B.V. expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van ABR Kantoorinrichting B.V.
rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 24 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. ABR Kantoorinrichting B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s).
Indien daarom gevraagd zal ABR Kantoorinrichting B.V. de betrokkene hierover informeren.

2. Indien ABR Kantoorinrichting B.V. op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze
beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de
gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 25 Klachten
1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van ABR Kantoorinrichting B.V. en/of klachten heeft over de (uitvoering
van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na
de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@ABR
Kantoorinrichting B.V. met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil ABR Kantoorinrichting B.V. de klacht in
behandeling kunnen nemen.

3. ABR Kantoorinrichting B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht
inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 26 Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen ABR Kantoorinrichting B.V. en Koper is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds
doorslaggevend. ABR Kantoorinrichting B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen ABR Kantoorinrichting B.V. en Koper
worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van
een andere rechtbank.

Bodegraven, 22 maart 2020